Informatie

SSOL e.o. is in 2008 ontstaan uit een besturenfusie van drie scholen voor speciaal Onderwijs in Leiden.  SSOL e.o. werkt samen met de coöperatie Ambulante Educatieve dienst (AED) in Leiden. SSOL e.o.bestaat  uit de Korte Vlietschool en de Thermiek uit Leiden en De Duinpieper, VSO Het Duin en De Oeverpieper in Noordwijk.

Het onderwijs heeft als doel dat leerlingen op een plaats in de maatschappij komen, waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met zelfvertrouwen in het leven staan en zich de baas voelen over zichzelf.

SSOL bestaat uit:

Raad van Toezicht:
Mw. M. Vendel (voorzitter)
Nevenfuncties:
2012 – heden Bestuurslid landelijk Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (APPO)
2016 – heden Lid Raad van toezicht Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland ( SVZH)
2017 – heden Lid Raad van toezicht Cultuureducatiegroep Leiden

Mw. H.van de Putte (portefeuille financiën)
Nevenfunctie:
Voorzitter Stichting de Winkelmeiden

Dhr. R. Meijer (vicevoorzitter)
Nevenfunctie:
Trainer op een tweemastklipper

Bereikbaar onder administratie@st-sol.nl

Directeur-bestuurder:
Dhr. drs. K. Roosjen
Bereikbaar onder administratie@st-sol.nl

Gemeenschappelijke MR:
Mw. B. Vonck (voorzitter, ouder)
Mw. L.van der Meer (personeelslid)
Mw. S. Vaessen (personeelslid)
DHR. J.H. Boiten (ouder)
Bereikbaar onder secretarisgmr@st-sol.nl

Informatie van de GMR

Activiteitenplan GMR 17-18

Bestuursondersteuning:
Dhr. C. Bakker (School Business Manager SBM)
Mw. M. den Edel (secretariaat)
Mw. E. Parlevliet (secretariaat)
Bereikbaar onder administratie@st-sol.nl

Bovenschools Managementteam:
Mw. S. de Graaf (directeur SO Korte Vlietschool, Het Metrum en VSO De Thermiek)
Mw. E. Verwer  (directeur SO Thermiek)
Managementteam Noordwijk (De Duinpieper – Het Duin – De Oeverpieper)
Bereikbaar via de desbetreffende school

Geschiedenis

De meeste Leidse Scholen voor (V)SO waren in de eerste jaren van deze eeuw nog zogenaamde éénpitters met een uitvoerend algemeen-directeur en een bestuur.

Door de toegenomen wens tot professionalisering van bestuur en management, de grotere financiële verantwoordelijkheid na het invoeren van de lumpsum bekostiging en de groei van onderlinge samenwerking, kwam er een fusiebeweging op gang.

Drie scholen voor (V)SO fuseerden in 2008 tot de stichting Speciaal Onderwijs Leiden:

De Korte Vlietschool en De Thermiek uit cluster 3 en De Weerklank uit cluster 2.

Een stichting op algemeen bijzondere grondslag met respect voor de eigen kleur van de scholen.

Ondertussen waren ook de diensten Ambulante Begeleiding van de scholen aan het samenwerken, zelfs met hun cluster 4 collega’s van PI school de Brug (onderdeel van het openbaar onderwijs Leiden, nu PROO).

Deze samenwerking leidde uiteindelijk tot de vorming van de coöperatie Ambulant Educatieve Dienst Leiden (AED) op 1 januari 2011.

Door de wet op Passend Onderwijs is er een verandering opgetreden. Cluster 2 gaat op in landelijke instellingen, dit betekent dat De Weerklank per 1 januari 2014 is overgedragen aan de Koninklijke Auris Groep (een grote cluster 2 instelling).

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij (SSOL) een school rijker geworden. De Duinpieper, VSO Het Duin en De Oeverpieper vallen vanaf die datum onder het bestuur van SSOL. De naam is hierdoor gewijzigd in Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

In 2013 is SSOL bestuurlijk toegetreden tot zeven samenwerkingsverbanden in de regio om mede vorm te geven aan Passend Onderwijs. (zie het overzicht hieronder)

Samenwerkingsverbanden

SSOL is bij de volgende samenwerkingsverbanden aangesloten:

Nummer SWV Samenwerkingsverband
PO  
28-01 Regio Leiden
28-12 Duin- en Bollenstreek
28-13 Rijnstreek
28-14 PO Gouda Waddinxveen e.o.
VO
28-01 VO Leiden
28-02 VO Midden-Holland en Rijnstreek
28-03 KRV/ Duin- en Bollenstreek